Το πιστοποιητικό Youthpass αποτελεί το εργαλείο της Ε.Ε. για τη βελτίωση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των νέων και των ενασχολούμενων με και για νέους (youth workers), τα οποία έχουν προκύψει από τη συμμετοχή τους σε σχέδια που επιχορηγούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είναι προς το παρόν διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1-Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων για τις δραστηριότητες των Ανταλλαγών Νέων, της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και της Κατάρτισης και Δικτύωσης των Ενασχολούμενων με και για νέους (youth workers).

Το Κέντρο Πόρων Salto της Ε.Ε. για την Κατάρτιση και τη Συνεργασία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Πιστοποιητικού, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Youthpass εντάσσεται, επίσης ,στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στη βελτίωση της αναγνώρισης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.